1. Trang chủ
  2. Bàn giao khách hàng cho nhân viên

Bàn giao khách hàng cho nhân viên

1. Nội dung

Hướng dẫn giám đốc đơn vị kế toán dịch vụ bàn giao quyền trên dữ liệu kế toán của khách hàng cho trưởng nhóm Kế toán dịch vụ để thực hiện công việc.

2. Các bước thực hiện

1. Giám đốc thực hiện: Bàn giao khách hàng cho trưởng nhóm Kế toán dịch vụ

  • Vào mục Khách hàng trên ASP, chọn danh sách Khách hàng cần bàn giao lại cho trưởng nhóm, nhấn Bàn giao hàng loạt.

  • Chọn trưởng nhóm Kế toán dịch vụ cần bàn giao, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Sau khi giám đốc bàn giao thành công, tài khoản của trưởng nhóm Kế tóan dịch vụ sẽ có quyền thực hiện tất cả các tính năng trên AMIS Kế toán của khách hàng.

2. Trưởng nhóm kế toán dịch vụ thực hiện: Phân công công việc nhập liệu trên dữ liệu AMIS Kế toán của từng khách hàng cho từng nhân viên.

Cập nhật 16/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?