1. Trang chủ
  2. Quản lý thông tin ghi chú của từng khách hàng

Quản lý thông tin ghi chú của từng khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn quản lý thông tin ghi chú của từng khách hàng.

2. Các bước thự hiện

1. Thêm thông tin ghi chú khi cần

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2. Tra cứu, tìm kiếm thông tin ghi chú 

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 13/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?