1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ truy cập vào phần mềm ASP Kế toán của khách hàng

Kế toán dịch vụ truy cập vào phần mềm ASP Kế toán của khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn Kế toán dịch vụ truy cập vào AMIS Kế toán của khách hàng để thực hiện các công việc kế toán được thuê.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1. Kế toán dịch vụ truy cập vào AMIS Kế toán của doanh nghiệp sau khi đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán cho doanh nghiệp thành công.

1.1. Nếu là admin Kế toán dịch vụ đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán cho doanh nghiệp

  • MISA sẽ gửi email thông báo qua email của admin Kế toán dịch vụ, nhấn Đăng nhập trên email để truy cập vào AMIS Kế toán của doanh nghiệp.

Hoặc vào mục Khách hàng trên ứng dụng ASP, nhấn Xem dữ liệu để truy cập tài khoản AMIS Kế toán của doanh nghiệp

1.2. Nếu là nhân viên kế toán dịch vụ đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán cho doanh nghiệp

  • Tài khoản của nhân viên đăng ký là tài khoản chỉ có quyền nhập liệu trên dữ liệu AMIS Kế toán của doanh nghiệp.
  • MISA sẽ gửi email thông báo qua email của Kế toán dịch vụ thực hiện đăng ký, nhấn Đăng nhập trên email để truy cập vào AMIS Kế toán của doanh nghiệp.

Hoặc vào mục Khách hàng trên ứng dụng ASP, nhấn Xem dữ liệu để truy cập tài khoản AMIS Kế toán của doanh nghiệp sau đó có thể bắt đầu nhập liệu.

Trường hợp 2: Kế toán dịch vụ truy cập vào AMIS Kế toán của doanh nghiệp sau khi được phân công phụ trách

  • Sau khi được phân công, trên ASP của nhân viên  sẽ có thông báo như sau:

  • Nhấn vào thông báo, chọn Chấp nhận.

  • Sau khi chấp nhận, trên danh sách Khách hàng trên ASP của nhân viên nhập liệu sẽ có thêm thông tin khách hàng đó, nhấn Xem dữ liệu để truy cập vào dữ liệu AMIS Kế toán của khách hàng, sau đó có thể bắt đầu nhập liệu.

Cập nhật 09/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?