1. Trang chủ
  2. Lưu tài liệu khách hàng thành tài liệu nội bộ và ngược lại.

Lưu tài liệu khách hàng thành tài liệu nội bộ và ngược lại.

1. Nội dung

Hướng dẫn lưu tài liệu đang quản lý trên mục Tài liệu khách hàng sang Tài liệu nội bộ và ngược lại từ Tài liệu nội bộ sang Tài liệu khách hàng phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Lưu tài liệu đang quản lý trên mục Tài liệu khách hàng sang Tài liệu nội bộ.

  • Tại tài liệu khách hàng cần chuyển sang tài liệu nội bộ, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Lưu thành tài liệu nội bộ.

  • Chọn thư mục lưu trữ tài liệu (hoặc tạo thư mục mới để lưu)

1. Lưu tài liệu đang quản lý trên mục Tài liệu nội bộ sang Tài liệu khách hàng.

  • Tại tài liệu nội bộ cần chuyển sang tài liệu khách hàng, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Lưu thành tài liệu khách hàng.

  • Lưu thành tài liệu của khách hàng nào thì chọn khách hàng đó.

  • Lưu tài liệu (hoặc tạo thư mục mới để lưu)

Lưu ý: Tài liệu khách hàng sau khi lưu thành tài liệu nội bộ thì vẫn được lưu trữ ở mục Tài liệu khách hàng và ngược lại.

Cập nhật 06/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?