1. Trang chủ
  2. Nhận biết tài liệu đã được lưu vào thư mục đang quản lý

Nhận biết tài liệu đã được lưu vào thư mục đang quản lý

1. Nội dung

Khi kế toán dịch vụ lưu tài liệu do doanh nghiệp cung cấp vào các thư mục đang quản lý, chương trình sẽ đánh dấu các thư mục đã lưu để kế toán dịch vụ dễ dàng nhận biết.

2. Các bước thực hiện

1. Vào giao diện tài liệu của khách hàng.

  • Giao diện Tài liệu trên ASP.

  • Giao diện Tài liệu trên AMIS Kế toán.

2. Khi lưu tài liệu, chương trình sẽ hiển thị danh sách tài liệu đã được lưu để kế toán dịch vụ biết và không lưu trùng các tài liệu này.

3. Dấu hiệu nhận biết tài liệu đã được lưu.

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?