1. Trang chủ
  2. Phân lại vai trò, quyền hạn cho nhân viên

Phân lại vai trò, quyền hạn cho nhân viên

1. Thay đổi nhóm, vai trò, quyền hạn của nhân viên.

1. Vào mục Nhân viên, tại nhân viên cần sửa vai trò, quyền hạn, nhấn Sửa nhân viên.

2. Tích chọn lại vai trò cho nhân viên, nhấn Tiếp tục.

  • Quản trị hệ thống: Có toàn quyền trên hệ thống ASP.
  • Vài trò Quản lý dữ liệu KH: Có toàn quyền quản lý khách hàng (Thông tin liên lạc, thông tin công nợ, tài liệu khách hàng, nhận miễn phí ASP kế toán, khởi tạo ASP kế toán).
  • Vai trò Nhân viên nhập liệu: Có quyền đối với tài liệu khách hàng, nhận miễn phí ASP kế toán, khởi tạo dữ liệu ASP kế toán, báo cáo tình hình thực hiện công việc)
  • Vai trò Nhân viên công nợ: Có quyền xem/sửa với thông tin công nợ, Có quyền xem thông tin liên lạc, báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ.
  • Vai trò Nhân viên kiểm soát: Có quyền xem hồ sơ của đợn vị mình, có quyền quản lý nhân viên của nhóm, xem thông tin liên lạc, có toàn quyền với tài liệu KH, toàn quyền với các tính năng (Nhật ký truy cập, vai trò, quyền hạn, xoá vĩnh viễn tài liệu), báo cáo tình hình thực hiện công việc.

3. Tích chọn lại khách hàng phụ trách và phân vai trò phụ trách khách hàng cho nhân viên, nhấn Lưu.

  • Nhân viên được phân công trên dữ liệu nào thì chỉ xem và thực hiện chức năng được phân công được trên dữ liệu đó.

2. Bàn giao công việc cho nhân viên.

1. Tại nhân viên cần bàn giao công việc trên danh sách nhân viên, chọn Bàn giao.

2. Tại đây có thể bàn giao nhanh hoặc bàn giao chi tiết công việc cho nhân viên.

  • Bàn giao nhanh: Bàn giao toàn bộ công việc của khách hàng cho nhân viên.

  • Bàn giao chi tiết: Bàn giao cụ thể vai trò quản lý dữ liệu, công việc cho nhân viên.

Cập nhật 20/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?