1. Trang chủ
  2. Phân loại khách hàng đang sử dụng sản phẩm AMIS Kế toán dành cho kế toán dịch vụ và AMIS Kế toán thường

Phân loại khách hàng đang sử dụng sản phẩm AMIS Kế toán dành cho kế toán dịch vụ và AMIS Kế toán thường

1. Nội dung

Hướng dẫn quản lý khách hàng đang sử dụng sản phẩm AMIS Kế toán dành cho Kế toán dịch vụ và khách hàng đang sử dụng AMIS Kế toán thường.

2. Các bước thực hiện

Chương trình tự động phân nhóm khách hàng đang sử dụng sản phẩm AMIS kế toán dành cho kế toán dịch vụ (KH AMIS Kế toán) và khách hàng đang sử dụng sản phẩm AMIS Kế toán thường (KH ASB)

  • Xem chi tiết khách hàng từng nhóm tại danh sách khách hàng.

Cập nhật 06/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?