1. Trang chủ
  2. Thêm mới hàng loạt khách hàng

Thêm mới hàng loạt khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn thêm hàng loạt khách hàng vào phần mềm.

2. Các bước thực hiện

Cách 1: Khai báo hàng loạt khách hàng.

1. Vào mục Khách hàng, nhấn Thêm, chọn Thêm khách hàng hàng loạt

2. Khai báo thông tin khách hàng

  • Khai báo mã số thuế khách hàng, chương trình tự động lấy lên các thông tin liên quan theo thông tin khách hàng đăng ký với cơ quan thuế như: Địa chỉ, tình trạng hoạt động…

  • Khai báo các thông tin còn lại, sau đó nhấn Thực hiện.

Cách 2: Nhập khẩu danh sách khách hàng vào chương trình.

1. Vào mục Khách hàng, nhấn Thêm, chọn Thêm khách hàng hàng loạt

  • Nhấn Nhập khẩu từ Excel.

2. Để nhập khẩu dữ liệu có thể tải tệp dữ liệu mẫu của chương trình, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu hoặc nhập trực tiếp dữ liệu trên tệp mẫu.

3. Cập nhật thông tin trên file nhập khẩu.

4. Tải tệp nhập khẩu lên chương trình, chương trình thực hiện nhập khẩu.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?