1. Trang chủ
  2. Xem nhanh tài liệu của khách hàng khi trao đổi (Chat)

Xem nhanh tài liệu của khách hàng khi trao đổi (Chat)

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ xem nhanh tài liệu đã gửi/nhận với doanh nghiệp khi đang trao đổi (Chat) với doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

Cập nhật 20/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?