Bắt đầu sử dụng

1. Mục đích:

Hướng dẫn Kế toán dịch vụ thực hiện các bước bắt đầu sử dụng để có thể làm việc trực tiếp trên phần mềm AMIS Kế toán.

2. Cách thực hiện:

2.1. Doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ thực hiện mua phần mềm AMIS Kế toán:

Xem chi tiết việc mua ứng dụng AMIS Kế toán dành cho Kế toán dịch vụ theo hướng dẫn tại đây.

2.2. Phân công nhân viên phụ trách:
 • Sau khi mua phần mềm AMIS Kế toán thành công, giám đốc công ty Kế toán dịch vụ thực hiện phân công nhân viện phụ trách trên nền tảng ASP.
 • Xem hướng dẫn việc phân công nhân viên phụ trách tại đây.
2.3. Kế toán dịch vụ truy cập vào phần mềm AMIS Kế toán của khách hàng để làm việc:

Xem hướng dẫn tại đây.

2.4. Quản lý Kế toán dịch vụ thực hiện Phân quyền và Sửa/Thêm vai trò cho Kế toán nhập liệu trên AMIS Kế toán:
 • Chương trình sẽ tự động lấy thông tin của các Kế toán dịch vụ được phân công phụ trách ở bước 2 sang giao diện Quản lý người dùng của phần mêm AMIS Kế toán:

 • Trên Thiết lập\Vai trò quyền hạn của phần mềm AMIS Kế toán, chương trình sẽ tự động lấy lên 4 vai trò của Kế toán dịch vụ bao gồm: Chủ doanh nghiệp, Kế toán nhập liệu, Nhân viên hành chính và Quản lý kế toán dịch vụ.

 • Tại đây, người dùng có thể thực hiện Thiết lập quyền cho vai trò Kế toán nhập liệu, Sửa hoặc Thêm vai trò đối với người dùng là Kế toán nhập liệu. Cụ thể như sau:
  • Để Sửa vai trò cho người dùng: Tích chọn Sửa và chọn người dùng sau đó bỏ tích chọn cho người dùng đã được phân công quyền Kế toán nhập liệu từ trước.
  • Thiết lập quyền cho vai trò Kế toán nhập liệu: Trên giao diện Vai trò và quyền hạn, chọn Sửa và chọn người dùng\Phân quyền:

  • Tab Danh mục: Tích chọn các quyền phân công cho Kế toán dịch vụ. Trường hợp muốn phân tất cả các quyền cho Kế toán dịch vụ trên danh mục, chọn Có toàn quyền trên tất cả danh mục.

  • Tab Nghiệp vụ: Tích chọn các quyền phân công cho Kế toán dịch vụ. Trường hợp muốn phân tất cả các quyền cho Kế toán dịch vụ trên tất cả nghiệp vụ, chọn Có toàn quyền trên tất cả nghiệp vụ.

  • Tab Báo cáo: Tích chọn các quyền phân công cho Kế toán dịch vụ. Trường hợp muốn phân tất cả các quyền cho Kế toán dịch vụ trên tất cả báo cáo, chọn Có toàn quyền trên tất cả báo cáo.

  • Tab Hệ thống: Tích chọn các quyền phân công cho Kế toán dịch vụ. Trường hợp muốn phân tất cả các quyền cho Kế toán dịch vụ trên tất cả hệ thống, chọn Có toàn quyền trên tất cả hệ thống.

  • Tab Tiện ích: Tích chọn các quyền phân công cho Kế toán dịch vụ. Trường hợp muốn phân tất cả các quyền cho Kế toán dịch vụ trên tất cả tiện, chọn Có toàn quyền trên tất cả tiện ích.

 • Để Thêm vai trò mới:
  • Nhấn Thêm sau đó nhập các thông tin cho vai trò mới.
  • Tích chọn người dùng cho vai trò đang thêm. Lưu ý: Danh sách người dùng sẽ được chương trình tự động lấy về theo như thông tin phân công nhân viên phụ trách trên MISA ASP.

 • Nhấn Cất để lưu lại thông tin cho vai trò vừa tạo.

Lưu ý: Đối với trường hợp Tạo mới dữ liệu kế toán thì chương trình sẽ tự động lấy thông tin các vai trò kế toán tại dữ liệu đang làm việc sang dữ liệu kế toán tạo mới.

2.5. Chủ doanh nghiệp/Quản lý Kế toán dịch vụ thêm mới người dùng là Nhân viên hành chính:
 • Đối với người dùng là Chủ doanh nghiệp: Thực hiện thêm Nhân viên hành chính từ AMIS Platform theo hướng dẫn tại đây.
 • Đối với người dùng là Quản lý Kế toán dịch vụ: Thực hiện thêm Nhân viên hành chính theo các bước sau:
  • Vào Thiết lập\Quản lý người dùng, chọn Thêm người dùng:

  • Chọn người dùng ứng dụng Kế toán với vai trò Nhân viên hành chính theo dữ liệu đã được hệ thống lấy về từ AMIS Platform:

  • Có thể thêm mới người dùng bằng cách nhấn Thêm mới:

  • Khai báo thông tin người dùng được thêm mới:

  • Nhấn Cất để lưu lại thông tin của người dùng:

  • Khi đó thông tin của người dùng vừa thêm mới sẽ được lấy lên giao diện Quản lý người dùng với vai trò Nhân viên hành chính:

Cập nhật 26/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay