1. Trang chủ
 2. Quản lý hợp đồng ký kết với khách hàng

Quản lý hợp đồng ký kết với khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn quản lý hợp đồng ký kết với khách hàng

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Thêm mới hợp đồng

1. Vào mục Hợp đồng, nhấn Thêm hợp đồng.

2. Khai báo chi tiết thông tin hợp đồng.

 • Thông tin chung

Lưu ý:

  • Các thông tin đánh dấu * là các thông tin bắt buộc nhập.
  • Khai báo trạng thái hợp đồng.

 • Dịch vụ cung cấp.

Lưu ý: Có thể đính kèm các tài liệu liên quan đến các dịch vụ cung cấp (nếu cần) bằng cách nhấn Đính kèm.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Khi thiết lập vai trò, quyền hạn cho các chức danh trên ASP quản lý, có thể thiết lập cả quyền quản lý hợp đồng cho chức danh.

2. Quản lý hợp đồng

1. Xem lại danh sách hợp đồng ký kết với khách hàng.

Lưu ý:

   • Có thể thiết lập điều kiện tìm kiếm nhanh hợp đồng.

   • Hoặc xem nhanh hợp đồng theo nhóm khách hàng.

2. Có thể Xem/Sửa/Xóa/Nhân bản hợp đồng đã lập.

2.Thêm phụ lục hợp đồng.

3. In hợp đồng.

Cập nhật 10/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?