1. Trang chủ
  2. Thiết lập vai trò, quyền hạn cho từng chức danh

Thiết lập vai trò, quyền hạn cho từng chức danh

1. Nội dung

Sau khi phân công phụ trách cho nhân viên, có thể thiết lập vai trò, quyền hạn cho từng chức danh của nhân viên.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Thiết lập\Vai trò và quyền hạn.

2. Thiết lập vai trò, quyền hạn cho từng chức danh, nhấn Lưu.

Lưu ý: Có thể chỉnh sửa/xóa/thêm mới chức danh.

 

Cập nhật 10/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?