1. Trang chủ
 2. Phân công nhân viên phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng

Phân công nhân viên phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn admin ASP/trưởng nhóm Kế toán dịch vụ phân quyền phụ trách AMIS Kế toán của doanh nghiệp cho nhân viên.

2. Các bước thực hiện

Admin thực hiện: Phân công nhân viên phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng

Trường hợp 1: Phân công nhân viên phụ trách từng khách hàng.

1. Vào mục Khách hàng, tại dòng thông tin khách hàng cần phân công nhân viên phụ trách, nhấn mũi tên mục Xem chi tiết, chọn Phân công phụ trách.

2. Phân công vai trò và dữ liệu cho nhân viên phụ trách:

  • Vài trò Quản lý AMIS Kế toán: Có quyền sử dụng tất cả các tính năng trên AMIS Kế toán của doanh nghiệp.
  • Vai trò Nhân viên nhập liệu: Chỉ có quyền nhập liệu trên AMIS Kế toán của khách hàng.
  • Nhân viên được phân công trên dữ liệu nào thì chỉ xem và thực hiện chức năng được phân công được trên dữ liệu đó.

3. Dữ liệu của khách hàng trên danh sách Khách hàng hiển thị tên nhân viên được phân công theo vai trò.

Lưu ý:

    • Xem hướng dẫn thêm mới nhân viên tại đây.
    • Không thể công cho 1 nhân viên có đồng thời 2 vai trò vừa là quản lý, vừa là nhân viên nhập liệu.
    • Không giới hạn số lượng nhân viên được phân công quản lý hoặc nhập liệu trên AMIS Kế toán của khách hàng.

Trường hợp 2: Phân công nhân viên phụ trách cùng lúc hàng loạt khách hàng.

  • Phân công vai trò phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng cho nhân viên, nhấn Hoàn thành.

Nhân viên được phân công thực hiện: Chấp nhận tham gia công ty được phân công phụ trách

Xem hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý:

Có thể thay đổi khách hàng phụ trách cho nhân viên.

Cập nhật 06/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?