1. Trang chủ
  2. Tôi không muốn nhân viên xem được thông tin liên hệ và công nợ của khách hàng?

Tôi không muốn nhân viên xem được thông tin liên hệ và công nợ của khách hàng?

1. Nội dung

Hướng dẫn admin kế toán dịch vụ thiết lập không cho nhân viên xem được thông tin liên hệ và công nợ của khách hàng.

2. Các bước thực hiện

1. Trường hợp thêm nhân viên mới

  • Tại bước phân quyền, mục Thông tin liên hệ/Thông tin công nợ, chọn Không xem được.

2. Trường hợp muốn cắt quyền xem của nhân viên cũ.

  • Vào mục nhân viên, nhấn Sửa tại nhân viên không muỗn cho xem thông tin liên hệ/công nợ khách hàng.
  • Tại bước phân quyền, mục Thông tin liên hệ/Thông tin công nợ, chọn Không xem được.

=>Nhân viên không có quyền xem công nợ/thông tin liên hệ của khách hàng thì sẽ không nhìn thấy cột Email/số điện thoại hoặc cột Số tiền còn nợ trên danh sách Khách hàng cũng như khi xem chi tiết thông tin khách hàng.

Cập nhật 04/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?