1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ tạo mã giảm giá khi mua phần mềm/gia hạn phần mềm cho khách hàng

Kế toán dịch vụ tạo mã giảm giá khi mua phần mềm/gia hạn phần mềm cho khách hàng

Lưu ý: Việc cấp mã giảm giá cho khách hàng sẽ theo chương trình ưu đãi của MISA tại từng thời điểm.

Hướng dẫn kế toán dịch vụ tạo mã giảm giá khi mua phần mềm/gia hạn phần mềm cho khách hàng.

Khi thực hiện mua phần mềm/gia hạn phần mềm cho khách hàng, thực hiện tạo mã giảm giá như sau:

  • Chọn khách hàng cần tạo mã giảm giá, nhấn Mã giảm giá, chọn Tạo mới mã giảm giá.

  • Chọn đợt khuyến mại, nhấn Tạo mã giảm giá, chương trình tự động hiển thị Mã giảm giá, nhấn Áp dụng.

  • Chương trình hiển thị mã giảm giá, tiếp tục thực hiện các bước mua/gia hạn như bình thường.

Lưu ý: Có thể tạo mã giảm giá cho cùng lúc hàng loạt khách hàng bằng cách tích chọn hàng loạt khách hàng trên danh sách và thực hiện các bươc tương tự như trên.

 

Cập nhật 10/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?