1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Các tính năng khác
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 9.3. Lập chứng từ nhập kho thành phẩm nhưng hạch toán sai (hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154) hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí; hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ

9.3. Lập chứng từ nhập kho thành phẩm nhưng hạch toán sai (hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154) hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí; hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ

Hướng dẫn:

Trên báo cáo kiểm tra sổ sách sẽ hiển thị các chứng từ nhập kho thành phẩm có sai sót bao gồm:

  • Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất nhưng hạch toán khác Nợ TK 15x/ Có TK 154.
  • Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất nhưng chọn sai đối tượng tập hợp chi phí của thành phẩm nhập kho.
  • Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất, chọn đúng đối tượng tập hợp chi phí, nhưng đối tượng tập hợp chi phí không được đưa vào tính giá thành trong kỳ kiểm tra.

Giải pháp:

Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, kiểm tra nguyên nhân sai sót tại cột Ghi chú để điều chỉnh lại chứng từ cho đúng:

Trường hợp 1: Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất nhưng hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154

1. Nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ lên kiểm tra.

2. Trường hợp nhập kho thành phẩm sản xuất nhưng hạch toán nhầm tài khoản, nhấn Bỏ ghi, nhấn Sửa để định khoản lại cho đúng dưới dạng Nợ TK 15x/Có TK 154.

3. Nhấn Cất.

4. Vào phân hệ Giá thành, Thực hiện tính lại giá thành cho thành phẩm (thực hiện lại bước tính giá thành thành phẩm và các bước sau bước này). Xem hướng dẫn tính giá thành tại đây.

Trường hợp 2: Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất nhưng chọn sai đối tượng tập hợp chi phí của thành phẩm nhập kho.

1. Xem thông tin Thành phẩm bị chọn sai đối tượng tập hợp chi phí, tại cột Ghi chú trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Nhấn vào số chứng từ để mở phiếu nhập kho lên.

3. Nhấn Bỏ ghi, nhấn Sửa để chọn lại đối tượng tập hợp chi phí đúng cho thành phẩm đó.

Lưu ý: Đối tượng tập hợp chi phí đúng là đối tượng tập hợp chi phí được khai báo gắn liền với thành phẩm đó.

4. Nhấn Cất.

5. Vào phân hệ Giá thành, thực hiện tính lại giá thành cho thành phẩm (thực hiện lại bước tính giá thành thành phẩm và các bước sau bước này). Xem hướng dẫn tính giá thành tại đây.

Trường hợp 3: Chứng từ nhập kho loại Thành phẩm sản xuất, chọn đúng đối tượng tập hợp chi phí, nhưng đối tượng tập hợp chi phí không được đưa vào tính giá thành trong kỳ kiểm tra.

1. Xem thông tin Đối tượng tập hợp chi phí chưa được đưa vào tính giá thành, tại cột Ghi chú trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Vào phân hệ Giá thành, thực hiện thêm đối tượng tập hợp chi phí vào kỳ tính giá thành tương ứng.

3. Tính lại giá thành cho thành phẩm (thực hiện lại bước tính giá thành thành phẩm và các bước sau bước này). Xem hướng dẫn tính giá thành tại đây.

Cập nhật 01/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay