1. Trang chủ
 2. Tiện ích nhắc nhở trên phần mềm

Tiện ích nhắc nhở trên phần mềm

Nhắc nhở chữ ký số sắp hết hạn

 • Thiết lập thời gian chương trình cảnh báo khi chữ ký số sắp hết hạn.

Sau khi thiết lập, khi chữ ký số của khách hàng sắp hết hạn, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Kế toán dịch vụ thông báo để khách hàng thực hiện gia hạn chữ ký số.

 • Nhấn vào dòng thông báo để xem chi tiết thông tin chữ ký số sắp hết hạn.
 • Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng chữ ký số, có thể xóa chữ ký số khỏi danh sách.

Nhắc nhở tờ khai chưa nộp và chưa được cơ quan thuế chấp nhận

 • Thiết lập thời gian chương trình cảnh báo khi chưa nộp tờ khai/tờ khai đã nộp nhưng chưa được cơ quan thuế chấp nhận.

Sau khi thiết lập, Trường hợp chưa nộp tờ khai/tờ khai đã nộp nhưng chưa được cơ quan thuế chấp nhận, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Kế toán dịch vụ kiểm tra lại danh sách tờ khai chưa được chấp nhận và nộp các tờ khai chưa nộp cho khách hàng.

 • Nhấn vào dòng thông báo để xem chi tiết danh sách tờ khai.

Nhắc nhở hợp đồng sắp hết hạn

 • Thiết lập thời gian chương trình cảnh báo khi hợp đồng sắp hết hạn.

Trường hợp hợp đồng sắp hết hạn mà khách hàng vẫn chưa thanh toán xong, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

 • Nhấn vào dòng thông báo để xem chi tiết thông tin hợp đồng hết hạn.

 • Trường hợp hợp đồng đã hết hạn có thể chuyển trạng thái hợp đồng sang trạng thái Đã thanh lý để chương trình không hiển thị nhắc nhở.

Lưu ý: Có thể thiết lập lại thời gian để chương trình hiển thị các cảnh báo trên.

Nhắc nhở khách hàng đã hết hạn/sắp hết hạn MISA ASP kế toán

 • Thiết lập thời gian chương trình cảnh báo khi phần mềm MISA ASP kế toán sắp hết hạn:

 • Trường hợp phần mềm sắp hết hạn và đã hết hạn mà khách hàng vẫn chưa gia hạn, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

 • Nhấn vào dòng thông báo để xem thông tin những khách hàng sắp hết hạn và đã hết hạn sử dụng phần mềm:

 • Để thực hiện Gia hạn cho khách hàng nào, người dùng nhấn Gia hạn trên cột chức năng của dòng khách hàng tương ứng.
 • Hoặc người dùng có thể chọn nhiều khách hàng và thực hiện Gia hạn hàng loạt:

 • Phần mềm hiển thị cửa sổ Gia hạn như sau:
 • Xem thêm hướng dẫn về Gia hạn phần mềm MISA ASP kế toán tại đây.

 • Trường hợp có khách hàng đã hết hạn nhưng không còn tiếp tục hợp tác với đơn vị KTDV thì KTDV có thể ngừng theo dõi một hoặc hàng loạt khách hàng đó để phần mềm không hiển thị nhắc nhở nữa:

Cập nhật 07/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?