1. Trang chủ
  2. Tìm mã giảm giá có sẵn khi mua/gia hạn phần mềm cho khách hàng.

Tìm mã giảm giá có sẵn khi mua/gia hạn phần mềm cho khách hàng.

Trường hợp KTDV đã tạo mã giảm giá trước đó nhưng chưa sử dụng. Hệ thống sẽ hỗ trợ tìm các mã giảm giá này để tự động hiển thị vào giao diện mua/gia hạn cho từng khách hàng, KTDV không cần tự nhớ mã rồi gõ tay vào.

Khi thực hiện mua phần mềm/gia hạn phần mềm cho khách hàng, thực hiện tìm mã giảm giá như sau:

  • Chọn khách hàng cần tạo mã giảm giá, nhấn Mã giảm giá, chọn Tìm mã giảm giá có sẵn.

  • Chọn đợt khuyến mại, chương trình tự động hiển thị thông tin mã giảm giá

Lưu ý: Có thể tìm mã giảm giá cho cùng lúc hàng loạt khách hàng bằng cách tích chọn hàng loạt khách hàng trên danh sách và thực hiện các bươc tương tự như trên.

Cập nhật 10/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?