1. Trang chủ
  2. Phân quyền nhập liệu trên AMIS Kế toán của khách hàng cho nhân viên

Phân quyền nhập liệu trên AMIS Kế toán của khách hàng cho nhân viên

1. Nội dung

Hướng dẫn Giám đốc/trưởng nhóm kế toán dịch vụ phân quyền nhập liệu trên AMIS Kế toán của khách hàng cho nhân viên của mình.

2. Các bước thực hiện

1. Giám đốc/trưởng nhóm kế toán dịch vụ thực hiện: Phân quyền nhập liệu cho nhân viên

  • Vào mục Khách hàng, tại dòng thông tin khách hàng cần phân công nhân viên nhập liệu nhấn mũi tên mục Xem chi tiết, chọn Phân công NV nhập liệu.

  • Chọn nhân viên cần phân công nhập liệu, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Xem hướng dẫn thêm nhân viên tại đây.

2. Nhân viên được phân quyền nhập liệu thực hiện: Chấp nhận tham gia công ty được phân quyền.

  • Sau khi được phân quyền, trên ASP của nhân viên được phân quyền nhập liệu sẽ có thông báo như sau:

  •  Nhấn vào thông báo, chọn Chấp nhận.

  • Sau khi chấp nhận, trên danh sách Khách hàng trên ASP của nhân viên nhập liệu sẽ có thêm thông tin khách hàng đó, nhấn Xem dữ liệu để truy cập vào dữ liệu AMIS Kế toán của khách hàng, sau đó có thể bắt đầu nhập liệu.

3. Lưu ý

  • Có thể thay đổi nhân viên nhập liệu cho khách hàng bằng cách xóa nhân viên nhập liệu cũ và thêm nhân viên nhập liệu mới.

Cập nhật 16/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?