Thêm học viên

1. Nội dung

Từ phiên bản R40, MISA ASP cho phép người dùng khai báo, quản lý học viên trên MISA ASP quản lý.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Đào tạo, chọn tab Học viên
 • Chọn Thêm học viên/ Thêm học viên hàng loạt

 • Khi chọn Thêm học viên, phần mềm hiển thị hộp thoại khai báo thêm học viên như dưới đây:
  • Người dùng khai báo các thông tin của học viên tại trường Thông tin chung, tương tự tại các trường Lớp học, Công nợ.
  • Nhấn Lưu để hoàn thành bước thêm một học viên.
  • Lưu ý: Người dùng cần đảm bảo nhập chính xác địa chỉ email vì hệ thống sẽ cung cấp tài khoản đăng nhập vào MISA ASP cho học viên dựa trên địa chỉ email, và địa chỉ email sẽ không thể sửa sau khi nhấn Lưu.

 • Khi chọn Thêm học viên hàng loạt, phần mềm hiển thị hộp thoại khai báo thêm học viên như dưới đây:

  • Người dùng thao tác thêm học viên bằng cách điền các thông tin yêu cầu (1)
  • Nhấn Thêm dòng (2) để điền thông tin cho học viên tiếp theo.
  • Hoặc có thể thêm hàng loạt học viên bằng cách nhập khẩu từ excel (3)
 • Nhấn Thực hiện
 • Học viên được thêm thành công sẽ hiển thị danh sách như dưới đây:

 • Sau khi thêm học viên thành công, phần mềm sẽ tự động gửi email thông báo đến địa chỉ email đã đăng ký như sau.
 • Khi nhận được email thông báo từ MISA ASP,  học viên đăng nhập tài khoản theo hướng dẫn tại đây.

 • Những học viên thuộc lớp học có thực hành trên ASP kế toán sẽ cần tạo dữ liệu để thực hành trên phần mềm. Xem hướng dẫn tạo dữ liệu cho học viên tại đây.
Cập nhật 09/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan