Thêm lớp học

Từ phiên bản R40, MISA ASP cho phép người dùng khai báo, quản lý lớp học đào tạo trên MISA ASP quản lý.

 • Trên phân hệ Đào tạo, chọn tab Lớp học
 • Nhấn Thêm lớp học

 • Phần mềm hiển thị hộp thoại Thêm lớp học, gồm 3 trường thông tin: Thông tin chung,  Lịch học Tài liệu:

2.1. Thông tin chung

Trên tab Thông tin chung, người dùng thực hiện khai báo các thông tin như yêu cầu. Trong đó:

  • Mã lớp học:  được phần mềm ngầm định, tuy nhiên người dùng có thể thay đổi cho phù hợp.
  • Thực hành trên ASP kế toán: Cho biết lớp học có sử dụng ASP kế toán để thực hành hay không.
   Lưu ý: Chỉ những lớp học chọn thì mới có chức năng Tạo dữ liệu kế toán cho học viên thực hành.
  • Giảng viên/ Trợ giảng: Có thể chọn một hoặc nhiều giảng viên và trợ giảng hoặc bỏ trống.
   Lưu ý: Chỉ có Giảng viên/ Trợ giảng phụ trách lớp học mới có quyền xem được dữ liệu kế toán của học viên thuộc lớp học do mình phụ trách.
   Do đó, cần khai báo Giảng viên/ Trợ giảng trước khi tạo dữ liệu cho học viên.

2.2. Lịch học

  • Người dùng có thể thêm lịch học của lớp học trên tab Lịch học.
  • Nhấn Thêm dòng

  • Điền các thông tin về ngày học và giờ vào lớp tại các cột tương ứng

2.3. Tài liệu

  • Người dùng có thể tải tài liệu lên lớp học bằng cách nhấn vào trường Tài liệu
  • Nhập Tên tài liệu, mô tả và chọn Đính kèm (2).
  • Nhấn Lưu để tải tài liệu lên cho lớp học đang tạo.

Ngoài ra để thực hiện thêm tài liệu cho hàng loạt lớp học, người dùng thực hiện như sau:

  • Tại tab Lớp học, chọn các lớp học cần thêm tài liệu.
  • Nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Thêm tài liệu.

   • Chương trình tải lên cửa sổ Thêm hàng loạt tài liệu
   • Khai báo các thông tin tài liệu, tải tệp tài liệu lên và chọn Thêm tài liệu.

  • Phần mềm hiển thị thông báo “Lưu tài liệu hàng loạt thành công

  •  Như vậy tài liệu vừa tải lên sẽ được lưu vào hàng loạt lớp học đã chọn. Học viên của những lớp học được thêm tài liệu sẽ nhìn thấy tài liệu của các lớp học và mình đã đăng ký:

  • Học viên có thể tải về tài liệu để sử dụng bằng cách nhấn vào từng tệp và thực hiện tải về (1) hoặc có thể nhấn Tải tất cả (2) để tải tài liệu của tất cả lớp học đã đăng ký:

 • Khi đã khai báo xong Thông tin chung, Lịch học và tải lên Tài liệu (nếu có) nhấn Lưu để hoàn thành thêm lớp học.
 • Trường hợp bỏ trống Giảng viên/Trợ giảng và lớp học có tích chọn Có Thực hành trên ASP kế toán thì khi nhấn Lưu, chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo:

 • Chọn để tiếp tục lưu hoặc chọn Không để thêm Giảng viên/Trợ giảng.
 • Sau khi đã thêm lớp học, danh sách lớp học sẽ hiển thị như sau:

 • Để tiếp tục thêm các lớp học khác, người dùng nhấn Thêm và thực hiện khai báo thông tin như trên.

 

Cập nhật 18/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan