1. Trang chủ
  2. Dành cho Kế toán dịch vụ
  3. Phân hệ khóa học
  4. Thiết lập và phân quyền Giảng viên/Trợ giảng

Thiết lập và phân quyền Giảng viên/Trợ giảng

1. Nội dung

Cho phép phân quyền đào tạo và thiết lập vai trò, quyền hạn của Giảng viên, Trợ giảng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Chọn Thiết lập/ Vai trò và quyền hạn

  • Tại vai trò Giảng viên, chương trình tự động ngầm định tất cả các quyền cho Giảng viên trên phân hệ đào tạo, trừ quyền Công nợ.
  • Người dùng có thể thêm, bớt quyền của Giảng viên tại đây.
  • Sau đó nhấn Lưu để lưu lại thiết lập.

  • Tương tự, tại vai trò Trợ giảng, chương trình tự động ngầm định quyền Thêm/ Sửa/Xóa cho Trợ giảng trên phân hệ đào tạo.
  • Người dùng có thể thêm quyền, bớt quyền của Trợ giảng cho phù hợp với yêu cầu công việc.
  • Nhấn Lưu để lưu lại thiết lập.

Lưu ý: Giảng viên/Trợ giảng chỉ có quyền xem dữ liệu kế toán của các học viên thuộc lớp học do mình phụ trách.

Cập nhật 09/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan