1. Trang chủ
  2. Hiển thị cảnh báo khi đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán hoặc khởi tạo dữ liệu

Hiển thị cảnh báo khi đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán hoặc khởi tạo dữ liệu

1. Nội dung

Chương trình hiển thị cảnh báo nếu khai báo thông tin doanh nghiệp (khi đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán hoặc khởi tạo dữ liệu) trùng với email/số điện thoại của Kế toán dịch vụ.

2. Chi tiết trên phần mềm

1. Khi Đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán hoặc Khởi tạo dữ liệu nếu khai báo số điện thoại/email trên Thông tin doanh nghiệp trùng với email/số điện thoại của admin Kế toán dịch vụ hoặc nhân viên của đơn vị kế toán dịch vụ, chương trình hiển thị cảnh báo như sau.

Trường hợp 1: Nếu là Kế toán dịch vụ đăng ký nhân miễn phí AMIS Kế toán hộ khách hàng/Khởi tạo dữ liệu, chương trình cảnh báo như sau:

Trường hợp 2: Nếu là doanh nghiệp đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

3. Khi phân công nhân viên phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng trên phân hệ khách hàng, nếu số điện thoại/email của nhân viên được thêm trùng với số điện thoại/email của khách hàng hoặc chủ doanh nghiệp chương trình sẽ cảnh báo như sau:

4. Khi thêm/thay đổi vai trò, quyền hạn của nhân viên, tại bước chọn khách hàng cho nhân viên phụ trách nếu số điện thoại/email của nhân viên được thêm trùng với số điện thoại/email của khách hàng hoặc chủ doanh nghiệp chương trình sẽ cảnh báo như sau:

 

 

Cập nhật 07/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?